О
КРЪЖЕН СЪД ДОБРИЧ
 Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Календар на заседанията
Съдебни актове
Отводи
Окръжен съд - Добрич
Районни съдилища в областта
Годишен отчетен доклад
Подбор и наемане на служители
Кутия за предложения и сигнали
Съдебни бланки и такси
Вие и съдът
Декларации по ЗПУКИ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА в ДОС
НОВИНИ
МЕДИЙНА ПОЛИТИКА
ПОРТАЛ за достъп до съдебни дела
Годишен бюджет
Стажант - юристи
Профил на купувача
 
 139482 
 Начална страница  
 Работно време с граждани:
от понеделник до петък
09:00 - 17:00 часаОкръжен съд - Добрич организира срещи с ученици на тема „Хулигански прояви на непълнолетни лица и последиците от тях“

            Окръжен съд - Добрич организира поредни срещи с младежи в рамките на Образователната програма „Съдебната власт -  информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. В два последователни дни пред  ученици от десетите и единайсетите класове на  СУ“П.Р. Славейков“ и СУ“Димитър Талев“ беше изнесена лекция на тема „Хулигански прояви на непълнолетни лица и последици. Детско насилие“.

            Съдебният помощник в Окръжен съд - Добрич Венцислава Печанска разясни пред младежите каква е разликата между „престъпно хулиганство“ и „дребно хулиганство“. Тя обърна внимание на дребните хулигански прояви, които макар и да не съставляват престъпление по смисъла на НК поради своята ниска степен на обществена опасност, все пак са свързани с налагането на наказания.

            По покана на Окръжния съд в срещите с учениците се включиха секретарят на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ Наталия Франгова и инспекторът от Детска педагогическа стая Нели Павловска.

            През миналата година МКБППМН в Добрич е разглеждала 55 възпитателни дела, съобщи Наталия Франгова, като уточни, че за щастие на територията на общината не са били регистрирани тежки престъпления, извършени от деца и младежи. Тя предупреди учениците, че шофирането без книжка, притежанието на наркотици, сбиванията, бягството от дома, кибертормозът във фейсбук или чрез имейли са наказуеми, като на извършителите се налагат възпитателни мерки, които започват с „порицание“ и стигат до най-тежката мярка „настаняване във възпитателно училище - интернат“.

            Инспектор Нели Павловска разясни по време на срещите кога може да се извърши полицейско задържане, като подчерта, че  всеки задържан има права, които трябва да се спазват. Тя обърна внимание на учениците, че навършилите 14 години лица вече са наказателно отговорни и могат да бъдат съдени, ако извършат престъпление.

            Младежите проявиха интерес към обсъжданите теми и  отправиха  много въпроси  към лекторите, между които могат ли настанените във възпитателно училище деца да бъдат посещавани от родителите си и дали полицаите имат право да посягат на задържаните. Младежите споделиха, че са ставали свидетели на хулигански прояви -  най-често на сбивания в дискотеки.


 
 
 

Обявления 
на държавните съдебни изпълнители за публична продан
Обявления 
на ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ
за публична продан в съдебен регион Добрич
Медиатори 
СПИСЪК НА МЕДИАТОРИ В ГРАД ДОБРИЧ
Адвокати 
Адвокатска колегия
Съдебен район Добрич
Нотариуси 
Списък с нотариуси
за съдебен район Добрич
Удостоверяващи органи 
на доставчици на удостоверителни услуги
Списък 
За съдебен район Добрич
На частни съдебни изпълнители и вещи лица
Кутия 
За предложения и оплаквания
Съдебни заседатели за Област Добрич 
Практическо помагало
на съдебния заседател
Съдебни преводачи 
9300 гр. Добрич, ул. Д-р Константин Стоилов 7; тел.: (058) 652030, факс (058) 601480  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР