О
КРЪЖЕН СЪД ДОБРИЧ
 Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Календар на заседанията
Съдебни актове
Отводи
Окръжен съд - Добрич
Районни съдилища в областта
Годишен отчетен доклад
Подбор и наемане на служители
Кутия за предложения и сигнали
Съдебни бланки и такси
Вие и съдът
Декларации по ЗПКОНПИ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА в ДОС
НОВИНИ
МЕДИЙНА ПОЛИТИКА
ПОРТАЛ за достъп до съдебни дела
Годишен бюджет
Стажант - юристи
Профил на купувача
 Медиатори  
 СПИСЪК НА МЕДИАТОРИ В ГРАД ДОБРИЧ


 
 
1.     ДИАНА ИЛИЕВА ДАЛАКМАНСКА - АДВОКАТ
      ТЕЛ. 058 621 906, 0897 947 057
      
2.     ДАРИНКА ДИМИТРОВА ДОЙЧЕВАИКОНОМИСТ
      ТЕЛ. 058 600 940, 0888 991 917    
      Х-Л „ДОБРУДЖА”, ОФИС 16 А
 
3.     ЖАНЕТА ТОДОРОВА НИКОЛОВА - ПСИХОЛОГ, СОЦИАЛЕН РАБОТНИК
      ТЕЛ. 0896 834 072
 
4.     МАРИАНА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВААДВОКАТ
        ТЕЛ. 058 605 636, 0896 850 726, 0878 901 323, 0886 991 384
        АДРЕС: БУЛ. ДОБРУДЖА №30, КАНТОРА №9
          
5.     СНЕЖАНА ВАНКОВА НИКОЛОВАСОЦИАЛЕН ПЕДАГОГ
      ТЕЛ. 0882 826 119
 
 
         По силата на Закона за медиацията тя е доброволна и поверителна процедура за извънсъдебно разрешаване на спорове, при която трето лице - медиатор, подпомага  спорещите страни да постигнат споразумение. То обвързва само страните по спора и ги задължава единствено за това, за което са се договорили. Страните имат равни  възможности за участие в процедурата по медиация. Те участват в нея по своя воля и могат по всяко време да се оттеглят.
         Предмет на медиация могат да бъдат граждански, търговски, трудови, семейни и административни спорове, свързани с права на потребители, и други спорове между физически и/или юридически лица, включително и когато са презгранични. 


9300 гр. Добрич, ул. Д-р Константин Стоилов 7; тел.: (058) 652030, факс (058) 601480  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР