О
КРЪЖЕН СЪД ДОБРИЧ
 Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Календар на заседанията
Съдебни актове
Отводи
Защита на личните данни
Окръжен съд - Добрич
Районни съдилища в областта
Годишен отчетен доклад
Подбор и наемане на служители
Кутия за предложения и сигнали
Съдебни бланки и такси
Вие и съдът
Декларации по ЗПКОНПИ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА в ДОС
НОВИНИ
ПОРТАЛ за достъп до съдебни дела
Годишен бюджет
Стажант - юристи
Профил на купувача
Обяви
 Медиация  
 ИЗВЪНСЪДЕБНО РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
Mediacia
Медиация - що е то?
Медиацията е способ за доброволно разрешаване на спорове, при който страните се подпомагат от трето, неутрално и безпристрастно лице - медиатор, за постигане на взаимноприемливо споразумение.
Медиацията позволява на страните по спора сами да вземат решение по проблема си, да защитят интересите си и да запазят отношенията си. За това страните получават експертно съдействие от Медиатор, който улеснява комуникацията и подпомага преговорите за постигане на взаимноприемливо споразумение.
Медиацията дава възможност за запазване на поверителност на всички обсъждания и документи, представени в нея.

Медиацията е ефективна при:
• семейни спорове
• спорове между наследници
• спорове за недвижими имоти
• трудови спорове
• спорове в училищата
• търговски спорове
• договорни спорове
• потребителски спорове
• застрахователни спорове
• спорове при строителство
• спорове за интелектуална собственост

Кога може да започне медиацията?
По всяко време и във всеки момент от възникване на спора, когато страните имат нужда и зрялост да потърсят съдействие от неутрален експерт с успешен опит.
И преди и по време на висящ съдебен процес и след него.

Кой може да участва в медиация?
Обичайно и препоръчително медиация се провежда с участието на страните ли един или двама медиатори, В медиацията могат да участват и адвокати, психолози и други консултанти на страните и експерти, както и техни представители.

Как протича една среща-медиация?
Провеждане на първа среща по медиация - обикновено първата среща се провежда с участието на медиатора и двете страни.
По време на първата среща страните излагат позициите си и започват една дискусия по спорните въпроси.
Провеждане на последващи срещи, ако е необходимо - те могат да бъдат общи (заедно с другата страна) и индивидуални срещи на медиатора с всяка от страните.
В индивидуалните срещи всяка страна обсъжда с медиатора силните страни и слабостите си по случая, интересите си, възможните разрешения и информация, която счита за поверителна спрямо другата страна. Информацията, споделена по време на отделните срещи, остава поверителна.

Принципи на медиацията
Доброволност: Страните участват в процедурата по своя воля и могат по всяко време да се оттеглят.

Равнопоставеност: Всяка от страните има равни възможности за участие в процедурата по Медиация.

Неутралност: Медиаторът не налага решение по спора, всички въпроси в процедурата по медиация се уреждат по взаимно съгласие на страните.

Безпристрастност: Медиаторът не проявява пристрастност.
За всяка процедура Медиаторът подписва и представя на страните декларация за безпристрастност, в която се посочват всички обстоятелства, които могат да породят в страните основателни съмнения относно неговата безпристрастност и неутралност.

Поверителност: Медиаторът не може да съобщава на другите участници в процедурата обстоятелства, които се отнасят само до една от страните по спора, без нейното съгласие. Участниците в процедурата са длъжни да пазят в тайна всички обстоятелства, факти и документи, които са им станали известни в хода на процедурата.

Що е то Медиатор и каква е неговата роля при една среща-медиация?
Медиаторът е неутрално и безпристрастно лице, което не взема решение по спора вместо страните, не преценява правните основания по случая и не определя кой има право и кой греши, нито кой казва истината и кой лъже.

Медиаторът е миротворец, който:
• подкрепя страните да проведат партньорски диалог и да постигнат взаимноизгодно споразумение;
• заедно със страните предлага правила на процедурата и задава отворени въпроси, за да разбере сърцевината на спора им;
• изслушва с емпатия и неутрално позициите и нуждите на двете страни;
• умее да присъства и да предразполага, както с блага реч, така и с мълчание;
• приканва към провеждане на разговор по същество;
• прави предложения за ефективност и ефикасност на процедурата по медиация;
• грижи се за успокояване на напрежението;
• съдейства на страните да определят ключовите точки, за които е нужно да се намери ново решение;

Списък на медиаторите, сключили споразумение за сътрудничество и насочване към медиация с Окръжен съд - Добрич и с районен съд - Добрич

1. Костадинка Георгиева Дамянова - Георгиева
2. Ивайла Неделчева Стефанова
3. Мария Иванова Миталова
4. Богомил Господинов Господинов
5. Георги Господинов Христов
6. Жанета Тодорова Николова
7. Диана Илиева Далакманска
8. Евелина Стелиянова Димитрова
9. Марийка Никова Попова
10. Соня Димитрова Георгиева
11. Даринка Димитрова Дойчева
12. Снежана Банкова Николова
13. Мариана Василева Петрова

Актуален списък на медиаторите в България

За насърчаване на този по-благоприятен за страните способ за уреждане на спорове през 2018г. Окръжен и Районен съд Добрич, и медиатори, вписани в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието, сключиха споразумение за сътрудничество за насочване към медиация.
С пълния текст на споразумението ведно с приложенията, може да се запознаете тук.
С Правилата за прилагане на споразумението може да се запознаете тук.
В Съдебната палата в град Добрич е обособено помещение за провеждане на сесиите по медиация, което се ползва от медиаторите и от страните безплатно. Помещението се намира в град Добрич, ул. „Д-р К. Стоилов“ №7,ет. 2 (до съдебна зала №7) .

Определен е координатор по медиация, който: отговаря на въпроси и запитвания във връзка с медиацията; предоставя информация за медиаторите; предоставя образци на документи във връзка с процедурата по медиация; организира използването на помещението за медиация.

Данните за връзка с координатора са следните:
Костадинка Георгиева – съдебен деловодител в служба   „Регистратура“ при Районен съд – Добрич.
адрес: град Добрич, ул. „Д-р К. Стоилов“ №7, Съдебна палата;
Телефонен номер 058/652050;
Ел. адрес: : email: rs_mediacia@abv.bg 

Данните за връзка със заместника на координатора са следните:
Димитричка Димитрова – съдебен деловодител в служба   „Регистратура“ при Районен съд – Добрич.
адрес: град Добрич, ул. „Д-р К. Стоилов“ №7, Съдебна палата;
Телефонен номер 058/652050;
Ел. адрес: email : rs_mediacia@abv.bg
9300 гр. Добрич, ул. Д-р Константин Стоилов 7; тел.: (058) 652030, факс (058) 601480  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР