О
КРЪЖЕН СЪД ДОБРИЧ
 Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Календар на заседанията
Съдебни актове
Отводи
Защита на личните данни
Окръжен съд - Добрич
Районни съдилища в областта
Годишен отчетен доклад
Подбор и наемане на служители
Кутия за предложения и сигнали
Съдебни бланки и такси
Вие и съдът
Декларации по ЗПКОНПИ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА в ДОС
НОВИНИ
ПОРТАЛ за достъп до съдебни дела
Годишен бюджет
Стажант - юристи
Профил на купувача
Обяви
 Съдебни преводачи  
 

Във връзка с Наредба №Н-1 от 16.05.2014г. за съдебните преводачи, издадена от Министъра на правосъдието, обн. ДВ, бр.43 от 23.05.2014г., уведомяваме за следното:

Предложения за включване на специалисти в списъците на съдебни преводачи могат да правят министерства, ведомства, учреждения, общини, съсловни и други организации и научни институти.

Предложения за включване на специалисти в списъците на съдебни преводачи могат да се правят и лично от кандидатите.

Предложенията за включване в списъците  се правят до Административния ръководител- Председател  на Окръжен съд-Добрич.

Лицето, което кандидатства за включване в списъка, подава пред органа по чл. 10, ал. 3 или 4  от Наредбата заявление на хартиен и електронен носител.

За вписването в списъка кандидатът представя към заявлението следните документи:

 1. лична карта – копие;

 2. сертификат за ниво по съответния чужд език С1 или С2 съгласно Общата Европейска езикова рамка;

 3. свидетелство за съдимост;

 4. декларация – съгласие на кандидата за вписването му в списъците на съдебни преводачи;

 5. документи, свързани със стаж по специалността, ако има такъв: нотариално заверено копие на трудова или служебна книжка или други документи, удостоверяващи стаж по специалността;

 6. декларация, че не е поставен под запрещение, не е лишен от право да упражнява професия или дейност;

 7. разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако лицето е чужд гражданин;

 8. удостоверение за ниво на достъп до класифицирана информация, ако притежава такова;

 9. декларация, че кандидатът не осъществява функции по правораздаване в системата на съдебната власт.

 Приложение 1 - заявление за вписване;

 Приложение 2 - декларация;

 Приложение 3 - декларация;

 Приложение 4 - декларация.

В предложенията се вписват трите имена на преводача, домашният му адрес, телефон за връзка и данни за неговото образование, специалност, месторабота, заеманата длъжност, продължителността на трудовия му стаж като преводач и допълнителната квалификация, ако има такава. Тези обстоятелства се удостоверяват със съответните документи, които се прилагат към предложението.

Предложения за вписване в списъка на съдебните преводачи  се правят до края на месец септември 2014г. /Съдебна палата-Добрич, Окръжен съд-Добрич, ет.6, ст.612/. Предложения  за други промени-изменения и/или допълнения  след публикуване  на вече утвърден  списък, могат да се правят през всяка текуща година.

9300 гр. Добрич, ул. Д-р Константин Стоилов 7; тел.: (058) 652030, факс (058) 601480  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР