О
КРЪЖЕН СЪД ДОБРИЧ
 Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Календар на заседанията
Съдебни актове
Отводи
Окръжен съд - Добрич
Районни съдилища в областта
Годишен отчетен доклад
Подбор и наемане на служители
Кутия за предложения и сигнали
Съдебни бланки и такси
Вие и съдът
Декларации по ЗПКОНПИ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА в ДОС
НОВИНИ
МЕДИЙНА ПОЛИТИКА
ПОРТАЛ за достъп до съдебни дела
Годишен бюджет
Стажант - юристи
Профил на купувача
 Списък  
 За съдебен район Добрич
Списък вещи лица и частни съдебни изпълнители

СПИСЪК НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ
район на действие - Добрич

трите имена
адрес на кантората
служ.телефон
web site
мобилен телефон
е-mail
736
Виктория Енчева Рогова
ул. "Д-р Иван Пенаков" 9, ет.2, офис 5
058/605494
0888/659880
v.rogowa@abv.bg
737
Лучия Тасева Тасева
гр.Добрич, ул."Ген.Киселов"5, ет.3 -ловно-рибарско дружество
058/510-500;
058/510-501
факс:
058/510-600
0888/808-709
sis_taseva@abv.bg
739
Слави Русев Сербезов
гр. Добрич, бул.”25 септември” и пл. Свобода №1, ет.2
058/605766
факс:
058/605799
0889/517667;
0885/212702
slavi_serbezov@abv.bg
740
Николай Петров Ников
гр. Добрич, ул. "България" 1 ет.2, офис 205
058/ 604583;
058/621177
0888/453828
nikov810@gmail.com
811
Николай Желязков Желев
гр.Добрич, бул.25-ти Септември №19а, партер
058/605294
0898/595970
si811@b-trust.org
901
Диляна Георгиева Илиева - Костадинова
гр.Добрич, ул. Даме Груев №2А, ет. 2
058 870040
факс:
058 870040
0889 574 194
sis_901@abv.bg 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА НОВИ ЕКСПЕРТИ В СПИСЪЦИТЕ С ВЕЩИ ЛИЦА

   Съгласно чл. 20, ал. 1 от Наредба № 3 от 30.11.2012 г. за вписването, квалификацията  и възнагражденията  на вещите лица /обн. ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г./, предложенията  за изменение и допълване на  утвърдения  списък  на вещите лица  ще се приемат  до 30 септември 2013 г. в регистратурата на на Окръжен съд – Добрич или по пощата.


    За вещо лице  може да бъде  утвърдено дееспособно лице, което отговаря на следните изисквания  / съгласно чл. 13 от Наредба № 3 от 30.11.2012 год. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица/:

 1. Завършило професионално образование и притежаващо съответните специални и научни знания в областта на  определен вид съдебна експертиза,  съобразно приложение № 1 от Наредбата;

 2. има най-малко 5 /пет/  години стаж по специалността;

 3.  не е осъждано за престъпление от общ характер;

 4. не е лишено от право да  упражнява  професия или дейност;

 5. е не възраст не повече от 65 години;

 6. не осъществява функции  по правораздаване  в системата на съдебната власт; 

 7. има разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако  лицето е чужд гражданин.


Лицата, които кандидатстват за вещо лице, следва да подадат следните документи: 

1. Заявление /по образец/ на хартиен и електронен носител; 

и документите, посочени в чл. 17 от Наредба № 3 от 30.11.2012 год. за вписването, квалификацията и възнаграждението на вещите лица /обн. ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г./, а именно:

2. Лична карта – копие;

3. Диплом за завършено професионално образование - нотариално заверено копие;

4. Свидетелство за съдимост, в което да е посочено, че се издава , за да  послужи за вещо лице; 

5. Декларация – съгласие за вписването му в списъците на вещите лица; че не е поставен/а под запрещение, че не е лишен/а от право да упражнявам професия или дейност и не осъществя функции по правораздаване в съдебната власт – по образец;

6. Документи, свързани  със стаж по специалността:(нотариално заверено копие на трудова или служебна книжка, а за лицата със свободни професии – доказателство за регистрацията или за вписването, удостоверяващи стаж по специалността не по –малко то 5 години);

7. Разрешение за постоянно пребиваване в Република България (ако лицето, което кандидатства за вещо лице е чужд гражданин);
8. Удостоверение за ниво на достъп до класифицирана  информация ( при наличие на издадено такова);

9. Документ, удостоверяващ наличието на допълнителна квалификация – заверено копие;   

10. Заявление (по чл. 16 от Наредба № 3 от 30.11.2012 г. за вписването, квалификацията  и възнагражденията на вещите лица).

11. Актуална снимка / формат документи за самоличност/ - за издаване „Карта на вещо лице”.

Документи-образци за попълване:
ЗАЯВЛЕНИЕ
ДЕКЛАРАЦИЯ  
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.13, във вр. с чл. 17 от Наредба № 3/30.11.2012 г.

 

 

9300 гр. Добрич, ул. Д-р Константин Стоилов 7; тел.: (058) 652030, факс (058) 601480  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР