О
КРЪЖЕН СЪД ДОБРИЧ
 Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Календар на заседанията
Съдебни актове
Отводи
Защита на личните данни
Окръжен съд - Добрич
Районни съдилища в областта
Годишен отчетен доклад
Подбор и наемане на служители
обяви за работа
Кутия за предложения и сигнали
Съдебни бланки и такси
Вие и съдът
Декларации по ЗПКОНПИ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА в ДОС
НОВИНИ
МЕДИЙНА ПОЛИТИКА
ПОРТАЛ за достъп до съдебни дела
Годишен бюджет
Стажант - юристи
Профил на купувача
 Подбор и наемане на служители    обяви за работа  
 Обяви за работа


Протокол за класиране на кандидатите в конкурс за длъжността „СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР“ в Окръжен съд - Добрич

(публикуван на 09.11.2017г.)


(публикуван на 24.10.2017г.)

 


ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ

КОНКУРС ЗА РАБОТА

Окръжен съд – Добрич обявява конкурс за длъжността „Съдебен секретар” - (1 р. м.).

Кратко описание на длъжността: Съдебният секретар изпълнява дейности по подготовка на делата за разглеждане в съдебни заседания. Води протокол по време на открито съдебно заседание, изпълнява разпорежданията на съда, постановени в открити заседания.  Изпълнява и други задължения, указани в длъжностната характеристика и в Правилника за администрацията в съдилищата /ПАС/.

Минимални изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

Лицето, кандидатстващо за длъжността „Съдебен секретар“ трябва да: е български гражданин; е навършило пълнолетие; не е поставено под запрещение и да не страда от психическо заболяване; не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер; не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност; да отговаря на изискванията на чл. 137, ал.1 от ПАС във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда /КТ/; да има завършено средно образование.

Специфични изисквания за заемане на длъжността „Съдебен секретар“: Отлични познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация; отлични машинописни умения; отлични умения и познания по общи деловодни техники, на съвременни офис-процедури, работа със стандартно офис-оборудване; много добри  комуникативни и организационни умения; много добри умения за работа в екип; познаване на Етичния кодекс на съдебните служители; познаване на ПАС и на основните задължения на длъжността „Съдебен секретар“.

Минимален размер на основната заплата за длъжността   „Съдебен секретар“ – 591.00лв.  (566 лв. + 25 лв. ранг)

Начин на провеждане на конкурса:

Първи етап: разглеждане на постъпилите документи и допускане на определените кандидати до следващите етапи /ако отговарят на посочените минимални изисквания/.

Втори етап – писмен изпит, който ще се състои в диктовка на текст от протокол от съдебно заседание за установяване на нивото на компютърни умения, бързина на писане, както и проверка на познанията по стилистика, правопис, граматика и пунктуация.

Трети етапустен изпит, който ще се проведе веднага след писмения,  чрез задаване на еднакви за всички кандидати въпроси.

Оценяването на допуснатите кандидати ще се извършва по шестобалната система. Крайната оценка се формира като средноаритметична стойност от сбора на оценките, поставени  от членовете на комисията по писмения и устния изпит за всеки отделен кандидат.Крайната оценка се закръгля до втори знак след десетичната запетая. За успешно издържал конкурса, се счита кандидат получил оценка не – по ниска от много добър 4,50.

 Необходими документи, които следва да бъдат представени лично от кандидата за длъжността „съдебен секретар“ или чрез пълномощник (представя се пълномощно):

1. Заявление за участие в конкурса /по образец/ - подписано от кандидата;

2. Автобиография – тип CV – подписана от кандидата;

3. Актуално свидетелство за съдимост – оригинал;

4. Медицинско свидетелство за започване на работа – оригинал;

5.Медицинско удостоверение от Център за психично здраве;

6. Копия от документи за придобита образователно – квалификационна степен (заверени за вярност от кандидата);

7.  Копия от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж (заверени за вярност от кандидата);

8. Декларация във връзка с чл. 136, т.1-т.5 от  Правилника за администрацията в съдилищата – по образец;

9. Декларация по чл. 137,  ал. 1 от Правилника за администрацията в съдилищата, във връзка с  чл. 107а, aл.1 от Кодекса на труда – по образец;

10.Пълномощно за подаване на документи/в случай, че документите не се подават лично от кандидата/;

11. По преценка на кандидата могат да се подават и други свидетелства, сертификати и документи, които доказват квалификацията и уменията му за обявената длъжност, препоръки от предишни работодатели.

Документите по образец следва да бъдат изтеглени от интернет страницата на съда (http://dobrich.court-bg.org) и коректно попълнени.

Срок на подаване на документи – 30 дни, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявата за конкурса. При подаване на документите кандидатите  получават на Информационен център – Окръжен съд - Добрич длъжностна характеристика за „съдебен секретар“. Получаването на длъжностната характеристика  се удостоверява от кандидата с декларация, която  се прилага към внесените документи. Подаването на документите се извършва лично или чрез пълномощник /представя се пълномощно/. Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати ще бъдат поставени на информационното табло и публикувани на интернет страницата на съда не по – късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса. В списъка на допуснатите кандидати ще се посочат датата, началния час и мястото на провеждане на втория и третия етап от конкурса. На информационното табло и на интернет страницата на съда ще се обявяват всички съобщения във връзка с конкурса.

Документи за участие ще се приемат на адрес: гр. Добрич, ул. “Д-р Константин Стоилов” № 7, на Информационен център на Окръжен съд - Добрич, от 09:00 до 17:00 часа.

 Обявата е публикувана в сайта и във вестник "Добруджанска трибуна" на 19.09.2017 г.

 

 

1.    Заявление за участие в конкурс

2.    Декларация от кандидата във връзка с чл.136, т.1-5 от Правилника за администрация в съдилищата

3.    Декларация по чл.137, ал.1 от Правилника за администрация в съдилищата, във връзка с чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда

4.    Правилник за администрацията в съдилищата /ПАС/

5.    Етичен кодекс на съдебните служители

6.    Длъжностна характеристика – съдебен секретар

 9300 гр. Добрич, ул. Д-р Константин Стоилов 7; тел.: (058) 652030, факс (058) 601480  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР