О
КРЪЖЕН СЪД ДОБРИЧ
 Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Календар на заседанията
Съдебни актове
Отводи
Защита на личните данни
Окръжен съд - Добрич
Районни съдилища в областта
Годишен отчетен доклад
Подбор и наемане на служители
Кутия за предложения и сигнали
Съдебни бланки и такси
Вие и съдът
Как да получите правна помощ?
съдебен заседател
жертва на престъпление
свидетел
получили сте призовка?
Декларации по ЗПКОНПИ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА в ДОС
НОВИНИ
МЕДИЙНА ПОЛИТИКА
ПОРТАЛ за достъп до съдебни дела
Годишен бюджет
Стажант - юристи
Профил на купувача
 Вие и съдът    съдебен заседател  
 Най-често задавани въпроси от съдебни заседатели

Как да стана съдебен заседател?

За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:

1. е на възраст от 21 до 68 години;

2. има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;

3. има завършено най-малко средно образование;

4. не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

5. не страда от психически заболявания.

Съдебни заседатели във военните съдилища могат да са генерали (адмирали), офицери и сержанти на военна служба.

 

Съдебен заседател не може да бъде лице, което:

1. е съдебен заседател в друг съд;

2. е общински съветник от съдебния район, за който е избран;

3. участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

4. работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

 Документи за кандидатстване :

Кандидатите за съдебни заседатели подават в общинските съвети, които се намират в съдебния район на съответния съд:

1. подробна автобиография, подписана от кандидата;

2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

3. свидетелство за съдимост, издадено за кандидатстване за съдебен заседател;

4. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

5. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;

6. мотивационно писмо;

7. писмено съгласие;

8. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от Закона за съдебната власт;

9. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

            Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки и документи се публикуват на интернет страницата на общинския съвет най-малко 14 дни преди датата на изслушването им. Най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности

Общинските съвети или определени от тях комисии изслушват всеки от допуснатите кандидати в публично заседание, като всеки член на общинския съвет може да задава въпроси.

Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на общинския съвет становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

Когато изслушването е проведено от комисия, тя съставя доклад за протичането му, който се предоставя на общинския съвет в 7-дневен срок преди гласуването и се публикува на страницата на общинския съвет в интернет заедно с протокола от изслушването.

Общинските съвети в публично заседание с мнозинство, повече от половината от присъстващите членове определят кандидатите за съдебни заседатели, които предлагат за избиране от общите събрания на окръжните и апелативните съдилища, а Столичният общински съвет - и на общото събрание на апелативния специализиран наказателен съд.

 

За окръжните съдилища съдебните заседатели се избират от общото събрание на съдиите от съответния апелативен съд.

Общинските съвети в срок три месеца преди изтичането на мандата на съдебните заседатели изпращат списъка на кандидатите за съдебни заседатели заедно с копие от решенията си и документите по чл. 68, ал. 3 от Закона за съдебната власт.

Председателят на апелативния съд създава комисия, която извършва проверка за съответствие с изискванията на чл. 67, ал. 1 на кандидатите за съдебни заседатели, предложени от общинските съвети.

Кандидатите, които отговарят на изискванията и са избрани, полагат клетва пред общото събрание на съдиите при окръжния съд.

Списъкът на избраните и положили клетва съдебни заседатели се публикува на страницата на съда в интернет.

            Мандат на съдебните заседатели

Мандатът на съдебните заседатели е 4 години и започва да тече от датата на полагане на клетвата.

Съдебните заседатели не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата към същия съд.

Ако разглеждането на делата, в които участват съдебни заседатели, продължи след изтичане на мандата им, участието им по съответните дела продължава до тяхното приключване в съответната съдебна инстанция.

 Предсрочно освобождаване на съдебния заседател :

Съдебният заседател се освобождава предсрочно от съответното общо събрание по предложение на председателя на съда:

1. по негово искане;

2. при поставянето му под запрещение;

3. когато е осъден за умишлено престъпление;

4. при трайна невъзможност да изпълнява задълженията си повече от една година;

5. когато извърши тежко нарушение на задълженията си или системно не ги изпълнява, или извърши действие, с което уронва престижа на съдебната власт включително когато уронването на престижа на съдебната власт е последица от привличането му като обвиняем за умишлено престъпление;

6. в случай че бъде привлечен като обвиняем за умишлено престъпление във връзка с упражняване на функции в правораздаването;

7. при възникване или установяване на обстоятелство по чл. 67, ал. 3.

 

Задължения на съдебните заседатели :

            Съдебният заседател не е съдия, но е равностоен член на състава, разглеждащ и решаващ делата. Като част от съдебния състав, съдебният заседател има еднакви права със съдиите:

1.запознаване с делото и доказателствата по него - вие може да се запознаете с делото, като отидете в деловодството на съда и поискате делото. Деловодителят има актуален списък на съдебните заседатели.,

2.разпит на свидетели и страни,

3.запознаване със заключението на експертите) и

4.равен глас със съдиите в състава.           

Съдебни заседатели участват в разглеждането на наказателни дела за престъпления, за които се предвижда наказание повече от 5 години лишаване от свобода. В тези случаи съдебният състав се състои от един съдия и двама съдебни заседатели. Ако предвиденото наказание е не по-малко от 15 години лишаване от свобода, съдебният състав е трима съдебни заседатели и двама съдии. По граждански дела няма съдебни заседатели.

            Председателят на съда може с разпореждане да наложи глоба от 50 до 500 лв. на съдебен заседател за неизпълнение на задълженията му, след като му предостави възможност да даде обяснения.

Съдебните заседатели се свикват за участие в съдебни заседания от председателя на съда най-много за 60 дни в рамките на една календарна година, освен ако разглеждането на делото, в което участват, продължи и след този срок.

За всяко дело се определят основни и резервни съдебни заседатели на принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение.

Възнаграждение :

За времето, в което съдебните заседатели изпълняват функциите си и задълженията, свързани с тях, им се заплаща възнаграждение от бюджета на съдебната власт.

Възнаграждението на съдебните заседатели за всеки заседателен ден се определя въз основа на действително отработените часове за деня, които съответстват на времетраенето на съдебното заседание до обявяването на съдебния акт, включително и за започнат час.

 Възнаграждението се изплаща ежемесечно за всички заседателни дни на съответния месец.

Размерът на възнаграждението на съдебните заседатели се равнява на 1/22 на ден от 50 % на основната заплата съответно за районен съдия, за окръжен съдия и за съдия от военен съд.

 На съдебните заседатели се възстановяват разходите за транспорт, които са направили във връзка с участието си в съдебни заседания.

Обучение на съдебните заседатели :

В срок до три месеца след полагане на клетвата съдебният администратор или административният секретар на съответния съд и Националният институт на правосъдието организират и провеждат начално обучение на съдебните заседатели.

 

Пленумът на Висшия съдебен съвет приема наредба, с която определя:

1. условията и реда, по които се определя броят на съдебните заседатели, както и резервните съдебни заседатели за всеки съд;

2. етични правила за поведение на съдебните заседатели;

3. други организационни въпроси, свързани с дейността на съдебните заседатели.

 

 9300 гр. Добрич, ул. Д-р Константин Стоилов 7; тел.: (058) 652030, факс (058) 601480  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР