О
КРЪЖЕН СЪД ДОБРИЧ
 Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Календар на заседанията
Съдебни актове
Отводи
Защита на личните данни
Окръжен съд - Добрич
Съдии
Тел.указател
Адрес и банкови сметки
Общини
Районни съдилища в областта
Годишен отчетен доклад
Подбор и наемане на служители
Кутия за предложения и сигнали
Съдебни бланки и такси
Вие и съдът
Декларации по ЗПКОНПИ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА в ДОС
НОВИНИ
ПОРТАЛ за достъп до съдебни дела
Годишен бюджет
Стажант - юристи
Профил на купувача
Обяви
 Окръжен съд - Добрич  
 

Правораздавателната компетентност на съда се определя най-общо така:

 

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

На Окръжния съд са подсъдни като първа инстанция делата за престъпления против Републиката, умишлени убийства, квалифицирани грабежи, държане и разпространение на наркотични вещества, контрабанда, изготвяне на неистински парични знаци, длъжностни престъпления и др., изчерпателно изброени в чл. 35, ал. 2 от НПК.

За останалите наказателни дела първа инстанция е Районният съд, а Окръжният съд е въззивна.

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА

 На Окръжния съд като първа инстанция са подсъдни:

1. исковете за установяване или оспорване на произход, за прекратяване на осиновяване, за поставяне под запрещение или за отменянето му;

2. исковете за собственост и други вещни права върху имот е цена на иска над 50 000 лв.;

3. исковете по граждански и търговски дела е цена на иска над 25 000 лв., е изключение на исковете за издръжка, за трудови спорове и за вземания по актове за начет;

4. исковете за установяване на недопустимост или нищожност на вписване, както и за несъществуване на вписано обстоятелство, когато това е предвидено в закон;

5. исковете, които по други закони подлежат на разглеждане от окръжния съд.

6. Окръжният съд разглежда и дела по искове по Търговския закон, включително и дела по несъстоятелност.

Гражданските дела подсъдни на Районните съдилища като първа инстанция, се разглеждат от Окръжният съд като втора /въззивна/ инстанция;

ФИРМЕНИ ДЕЛА

Освен че разглежда и решава спорове между търговци с цена на иска над 25 000 лева, ОС е регистърен съд за юридически лица с нестопанска цел, жилищностроителни кооперации, адвокатски дружества и др. Регистрацията на търговци се осъществява от Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието, съобразно Закона за търговския регистър.9300 гр. Добрич, ул. Д-р Константин Стоилов 7; тел.: (058) 652030, факс (058) 601480  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР