Д СЪДЕБНА ПАЛАТА
обрич
 Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ / District court of Dobrich
Съдии
Тел.указател
Адрес и банкови сметки
Общини
РАЙОННИ СЪДИЛИЩА В ОБЛАСТТА
ГОДИШЕН ОТЧЕТЕН ДОКЛАД
ПОДБОР И НАЕМАНЕ на служители
Предложения / оплаквания
ПOЛЕЗНО да видите
ЧЕСТО задавани въпроси от/за
Декларации по ЗПУКИ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА в ДОС
ПРЕСЦЕНТЪР
МЕДИЙНА ПОЛИТИКА
Проекти на ДОС
ПОРТАЛ за достъп до съдебни дела
НОВИНИ-ОБЯВЛЕНИЯ
ЗА гр.ДОБРИЧ
Стажант - юристи
Профил на купувача
 ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ / District court of Dobrich  
 

ТЪРГОВСКИ ДЕЛА

Правораздавателната компетентност на съда се определя най-общо така:

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

• На Окръжния съд са подсъдни като първа инстанция делата за престъпления против републиката, умишлени убийства, квалифицирани грабежи, държане и разпространение на наркотични вещества и др. За част от останалите наказателни дела първа инстанция е районният съд, а втора /въззивна/ - Окръжният. Окръжният съд правораздава като касационна инстанция по жалба срещу решения на районните съдилища по наказателни дела от административен характер;

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

• На ОС като първа инстанция са подсъдни исковете за установяване или оспорване на произход, за прекратяване на осиновяване, за запрещение, както и исковете по граждански и търговски дела с цена над 10 000 лева и т.н. Гражданските дела подсъдни на районните съдилища като първа инстанция, се разглеждат от Окръжният съд като втора инстанция;

• Освен че разглежда и решава спорове между търговци с цена на иска над 10 000 лева, ОС е регистърен съд, в който се образуват и фирмени дела по възникване и промяна в регистрацията на търговци - еднолични или търговски дружества, както и на кооперации и юридически лица с нестопанска цел. Окръжният съд разглежда и дела по искове по Търговския закон, включително и дела по несъстоятелност.9300 гр. Добрич, ул. Д-р Константин Стоилов 7; тел.: (058) 652030, факс (058) 601480, e-mail: os_dobrich[at]abv.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР