О
КРЪЖЕН СЪД ДОБРИЧ
 Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Календар на заседанията
Съдебни актове
Отводи
Защита на личните данни
Окръжен съд - Добрич
Съдии
Тел.указател
Адрес и банкови сметки
Общини
Районни съдилища в областта
Годишен отчетен доклад
Подбор и наемане на служители
Кутия за предложения и сигнали
Съдебни бланки и такси
Вие и съдът
Декларации по ЗПКОНПИ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА в ДОС
НОВИНИ
ПОРТАЛ за достъп до съдебни дела
Годишен бюджет
Стажант - юристи
Профил на купувача
Обяви
 Окръжен съд - Добрич    Тел.указател  
 
съдии в Окръжен съд - Добрич
Председател Галатея Ханджиева (058)652010
Заместник - председатели Петър Монев (058)652001
Адриана Панайотова (058)652006
Съдебен администратор Николинка Колева (058)652031; (058)601310
Административен секретар Тошка Иванова (058)652030
Факс (058)601480
Главен счетоводител Станка Радева (058)652070; (058)601266
Системен администратор Тодорка Маринова (058)652034
Връзки с обществеността Емилия Укова (058)652072
мл.специалист Стопанисване на съдебно имущество Пламен Георгиев (058)652152

 

Съдебен администратор

тел.:058/652031

шести етаж в стая 611

Административен секретар

тел.:058/652030

 

шести етаж в стая 612

Главен счетоводител

тел.:058/652070;
тел.:058/601266

 

четвърти етаж в стая 411

Регистратура

тел.:058/652047

 

първи етаж в информационен център

Съдебни секретари

тел.:058/652086
тел.:058/652028
тел.:058/652035

 

четвърти, пети и седми етаж

Архив

тел.:058/652028

 

седми етаж в стая 715

Фирмено отделение

тел.:058/652082

firmeno@os-dobrich.com

първи етаж в стая 110

Гражданско деловодство

тел.:058/652023
тел.:058/652029

grajdansko.delovodstvo@os-dobrich.com

четвърти етаж в стая 412

Търговско деловодство

тел.:058/652024

tyrgovsko.delovodstvo@os-dobrich.com

четвърти етаж в стая 412

Наказателно деловодство

тел.:058/652032

nakazatelno.delovodstvo@os-dobrich.com

четвърти етаж в стая 401

Системен администратор

тел.:058/652034

 

четвърти етаж в стая 414

Връзки с обществеността

тел.:058/652072

press@os-dobrich.com

първи етаж в стая 113

Бюро Призовки

тел.:058/652055

 

9300 гр. Добрич, ул. Д-р Константин Стоилов 7; тел.: (058) 652030, факс (058) 601480  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР