О
КРЪЖЕН СЪД ДОБРИЧ
 Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Календар на заседанията
Съдебни актове
Отводи
Защита на личните данни
Окръжен съд - Добрич
Районни съдилища в областта
Годишен отчетен доклад
Подбор и наемане на служители
Кутия за предложения и сигнали
Съдебни бланки и такси
Вие и съдът
Декларации по ЗПКОНПИ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА в ДОС
НОВИНИ
ПОРТАЛ за достъп до съдебни дела
Годишен бюджет
Стажант - юристи
Профил на купувача
Обяви
 Начална страница    Календар на заседанията  
 


Тази уеб-страница и непрекъснатото актуално обновяване на съдържащата се в нея информация, е част от желанието ни да бъдем полезни на обществото, като предоставим на всички информация относно дейността на Окръжен съд - Добрич. Убедени сме, че работейки с професионализъм и при максимална прозрачност ще повишим и утвърдим доверието на обществото в съдебната система като цяло. Тук ще намерите ежеседмично подновявана актуална информация за предстоящите дела с обществен интерес, които са насрочени за разглеждане в ДОС.

Разпределението на делата между съдиите се извършва на принципа на случайния подбор и според поредността на постъпването на делата.

Изключение от този принцип са производствата по чл.161, чл.164, чл.165, чл.64, чл.222, чл.223 от НПК, които се разпределят на дежурния за съответния месец наказателен съдия. 


 

ВЪТРЕШНИ   ПРАВИЛА

ЗА СЛУЧАЙНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА (влезли в сила на 13.07.2018г.)

можете да изтеглите от ТУК


НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА                   НАСРОЧЕНИ ДЕЛА


 ТЪРГОВСКИ ДЕЛА                       НАСРОЧЕНИ ДЕЛА


ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА                     НАСРОЧЕНИ ДЕЛА
9300 гр. Добрич, ул. Д-р Константин Стоилов 7; тел.: (058) 652030, факс (058) 601480  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР